Technické informace SILIKAL

Všeobecná charakteristika podkladu

Předpokladem pro dlouhou životnost finálních vrstev a pro dobrou přilnavost k podkladu je jeho přezkoušení, posouzení a příprava. To je důležité pro zpracovávání všech typů pryskyřic.

Za ideální, a pro povrchovou úpravu dostatečně připravený, považujeme podklad pevný, zbavený veškerých volných částic, nečistot, prachu a oleje, s otevřenými póry tak, aby penetrační pryskyřice měla možnost průniku až do úplného nasycení povrchu betonu. Na to je třeba dbát především u zvlášť nasákavých a porézních podkladů. (viz „Penetrace a impregnace podkladu").

Nejčastější příčinou vadných provedení, nedostatků a reklamací je nerespektování těchto zásad.

 

Příprava podkladu

U kvalitních betonových povrchů se jako nejčastější způsob přípravy podkladu používá otryskání. Tímto způsobem dojde k dokonalému očištění povrchu a především k odstranění nesoudržného cementového šlemu.

U méně kvalitních a starých betonových povrchů je možné použít několikanásobné brokování nebo frézování diamantovými rozetami. Tímto způsobem dojde k odstranění silnější vrstvy z povrchu betonu až na homogenní a pevný podklad, který bude zárukou dokonalé přilnavosti finální vrstvy.

 

Přezkoušení podkladu:

Vlhkost

Betonové plochy je v zásadě možno povrstvovat až poté, co vykazují vlhkost menší než 4 %. Zpravidla to není dříve než za 28 dní po betonáži. Mimo to musí být podklad dostatečně utěsněn před spodní vodou a vzlínající (kapilární) vlhkostí, např. vrstvou štěrkového filtru nebo izolací. Před zahájením prací je nutné vlhkost podkladního betonu prověřit pomocí vlhkoměru.

Pevnost

Podklad musí být dostatečně pevný, protože finální vrstvy, přes veškeré své pevnosti, nejsou na nekvalitním podkladu schopné přenést plné zatížení. V případě, že podkladní beton nedosahuje požadovaných pevností, může při vytvrzování finálních vrstev, vlivem vnitřního pnutí reakčních pryskyřic, dojít k jejich samovolnému odtržení od podkladu. Pevnost v tlaku má pro průmyslové podlahy činit minimálně 25 MPa, pevnost v odtrhu minimálně 1,5 MPa. Pevnost v tlaku je možné změřit např. Schmidtzerovým kladivem a pevnost v odtrhu pomocí nalepených terčíků a trhacího přístroje.

Přilnavost

Před započetím prací je nutné provést na připravených plochách dostatečný počet zkoušek přilnavosti Je vhodné je provádět na různých místech se Silikalem R 51, který se smíchá s tvrdícím práškem a křemičitým pískem a vzniklá maltovitá směs se nanese v tloušťce vrstvy cca 3 až 5 mm na podkladní beton. Vzorky se po vytvrzení za 45 - 60 min. odseknou pomocí sekáče. Odseknutý vzorek musí vykazovat dokonalou soudržnost podkladu s vrstvou pryskyřice a musí z něj být zřejmý granulometrický zlom.

Dilatace

Pokud má být budoucí finální úprava bezespárová, je nutné před její pokládkou provést ošetření dilatačních spár proříznutím a vysátím průmyslovým vysavačem. Takto připravená spára se napenetruje reakční pryskyřicí SILIKAL R 51 a vyplní pružnou reakční pryskyřicí SILIKAL R 68. Na takto připravený podklad je možné aplikovat kteroukoliv finální úpravu systému SILIKAL.

Pokud se v podkladním betonu vyskytují trhliny nebo dutá místa, je nutné provést fixaci pomocí injektáží a injektážních reakčních pryskyřic.

 

Penetrace a impregnace podkladu

Pro odstranění prašnosti a drolivosti betonových podlah se ke zpevnění povrchu používá impregnace. Pro tuto technologii je možné použít tvrdou reakční pryskyřici SILIKAL R 51 nebo houževnatou a pružnou pryskyřici SILIKAL RU 727, která se vyznačuje schopností překlenovat mikrotrhliny v podkladu. Tyto povrchové úpravy je možné provádět v transparentním nebo barevném provedení.

Způsob provádění:

Před samotnou impregnací je nutné nejprve provést přípravu povrchu betonu (viz „Příprava podkladu“). Poté se aplikuje první vrstva některou z uvedených pryskyřic až do úplného nasycení pórů v betonu. Při provádění je třeba dbát na to, aby nedocházelo k tvorbě louží, které by mohly způsobit poruchy povrchových úprav vlivem vnitřního pnutí Po aplikaci první vrstvy je možné provést přetmelení nerovností povrchu pryskyřicí smíchanou s křemičitým pískem. Pro zlepšení konečného vzhledu finálních vrstev je vhodné tmelená místa zabrousit korundovým kotoučem. Povrch se povrství další jednou až dvěma vrstvami, které mohou být i v barevném provedení. Takto upravený povrch betonu zabrání prostupu nežádoucích látek

a podstatně zvýší povrchovou odolnost podlahy. Tato úprava podstatně ovlivní i estetický vzhled a umožní snadnou údržbu. Možnosti použití jsou uvedeny v celkovém přehledu. Tyto povrchové úpravy nevyžadují velké finanční náklady a dají se i po letech snadno obnovovat.

 

Finální vrstvy

V prostorách, kde jsou vysoké nároky na mechanickou a chemickou odolnost a rovněž na estetický vzhled, je nutné provádět povrchové úpravy v silnějších vrstvách. Mezi nejčastěji používané systémy patří reakční pryskyřice SILIKAL R 61 a houževnatá pružná metakrylátová pryskyřice na bázi uretanu SILIKAL RU 747. Obě tyto pryskyřice se plní křemičitým pískem a provádí se jako barevné stěrky s hladkým a matným povrchem. Lesk lze docílit následným povrstvením plochy materiálem SILIKAL R 71. Uvedené technologie jsou dodávány ve formě bezespárých podlah.

Pryskyřici SILIKAL R 61 je také možné plnit barevným křemičitým pískem pro vytvoření drsného porchu podlahy, např. v mokrých provozech, anebo chipsy pro provozy s extrémním mechanickým zatížením. V případě požadavku na větší povrchovou odolnost je možné aplikovat nátěr pryskyřicí SILIKAL R 71. Těmito způsoby lze vytvořit protiskluzové, nenasákavé, vysoce odolné a esteticky zajímavé povrchy, které se snadno udržují.

Volba použití materiálů SILIKAL R 61 a SILIKAL RU 747 závisí na charakteru budoucího užívání podlahy. Uvedené systémy je možné aplikovat pouze na připravený povrch (viz „Příprava podkladu“).

  

Řešení dilatací:

Stěrkové podlahy v tloušťkách od 3 mm je možno provádět jako bezespáré. Před pokládkou finální vrstvy se do vyříznutých a vyčištěných spár v podkladním betonu nanese penetrace materiálem SILIKAL R 51 a vyplní pružnou reakční pryskyřicí SILIKAL R 68. Tuto pryskyřici používáme jako účinnou výplň dilatačních spár díky své pružnosti a vysoké přilnavosti k finálním vrstvám.

 

 

 

SAMSTAVMB s.r.o.
Soukenická 1189 / 23
Praha 1, Česká Republika
IČ 24178659
DIČ CZ24178659
info@samstavmb.cz